Garantinis aptarnavimas ir prekių grąžinimas 

Garantijos laikotarpis nurodytas ant originalaus prekės garantinio talono.

Garantijos galiojimo laikotarpiu sugedusią prekę nemokamai paimsime iš Jūsų ir po garantinio aptanavimo grąžinsime atgal (Netaikoma Neringoje). Būtinos sąlygos: prekė privalo turėti originalią pakuotę skirtą transportavimui, prekė negali sverti daugiau negu 30 kg. Prekei sveriant daugiau nei 30 kg, pirkėjas ją turi pristatyti į garantinį servisą, jeigu su pardavėju nesutarta kitaip.

Už prekės siuntimą ir jos kokybišką paruošimą transportavimui į garantinį servisą visuomet atsakingas prekės siuntėjas arba jos savininkas.

Kokybiškų prekių grąžinimas

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu ją grąžinant, apmoka Pirkėjas;

Reikalingi dokumentai norint grąžinti prekę

Norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kt. priežastį) ir vieną pasirinktą reikalavimą. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

Prekių keitimo ir grąžinimo vieta

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje.

Nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo sprendimas

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pirkėjas turi savo reikalavimus pateikti pardavėjui raštu. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl prekių kokybės įvertinimo ir ginčo išnagrinėjimo. Atkreiptinas dėmesys, jog Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teikiamas vartotojo prašymas turi atitikti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, jog pagal minėtą nuostatą, be kita ko, prie prašymo privaloma pateikti pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją, o jeigu pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas per 14 dienų negautas, – vartotojo kreipimosi į pardavėją kopiją.